Plasttillverkning och plastgjutning med fokus på miljö

För en bättre miljö

Som tillverkare av plastkomponenter och plastdetaljer till industrier och företag har Inca Plast alltid ett miljöansvar. Inca Plast är miljöcertifierat enligt ISO 14001, och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete hos oss för att minska energianvändning och göra tillverkningsprocesser mer effektiva. Bland annat samlas data och uppgifter kontinuerligt in från maskiner för att kunna utvärdera och förbättra tillverkningen. Generellt går utvecklingen mot helelektriska maskiner och det är självklart för oss som företag att enbart välja el från förnybara källor. Att uppdatera maskinparken, återvinna restprodukter och följa miljöregler och förordningar samt använda nya plastmaterial som har mindre miljöpåverkan och bidrar till mindre utsläpp av koldioxid är ytterligare led i miljöarbetet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur återvunnet plastmaterial kan användas för formsprutning.

Finns det miljövänlig plast?

Av all olja som används i världen går cirka fem procent till tillverkning av plast. Idag pågår en utveckling för att minska oljeberoendet i tillverkningen och istället använda material som stärkelse, majs, socker, etanol och vegetabilisk olja. Plast går ofta att återvinna och kan också användas igen många gånger. Med en global avfallshantering och återvinningsprocess som tar hand om den plast som tillverkas och används hade miljöpåverkan kunnat minskas och resurser tillvaratas på ett mycket bättre sätt. Inca Plast följer utveckling både nationellt och internationellt för att kunna minimera vår miljöpåverkan. Med rätt material och rätt tillverkning kan plast vara ett miljövänligt och ekonomiskt val för din tillverkning. Att välja metall istället för plast när det handlar om tillverkning av formgjutna detaljer innebär ofta att du ökar miljöbelastningen eftersom processen vid både tillverkning och återvinning kräver mer koldioxidutsläpp. Dessutom är metall tyngre än plast vilket också kan ha betydelse för miljöpåverkan och kan ibland, jämfört med plast, påverkas lättare av yttre omständigheter, något som i förlängningen ger sämre hållbarhet. 

Finns det nedbrytbar plast?

Plasttyper som exempelvis majs, socker och etanol kallas för bioplast och kan delas in i biologiskt nedbrytbar och icke-biologiskt nedbrytbar plast. Biobaserad plast som inte är nedbrytbar kan återvinnas som vanlig plast. Biobaserad plast och bionedbrytbar plast, till exempel polymjölksyra (PLA), polybutensuccinat (PBS), PHA eller termoplastisk stärkelse (TPS), är helt eller delvis förnybara. Bio-polyeten, som är gjord av etanol från sockerrör och har samma egenskaper som polyeten som tillverkas av olja, kan inte brytas ned. Vissa plaster av mjölksyra och stärkelse kan dock komposteras. För plast som tillverkas av råolja där ämnen tillsatts för att göra den lättare att brytas ned, innebär nedbrytningen att plasten finfördelas till mindre plastbitar, så kallade mikroplast. Mikroplasten förorenar dock vattendrag och marker och plasten ska lämnas in för återvinning och industriell nedbrytning. Vill du veta mer om vilka material som kan passa din tillverkning av formgjutna detaljer, och hur olika plastmaterials miljöpåverkan ser ut är det bara att kontakta oss. Du får alltid svar av oss

Plastgjutning och återvunnet plastmaterial

Den allra viktigaste åtgärden för att minska påverkan på klimat och miljö är att återvinna plast och plastmaterial. Plast lämpar sig väldigt väl för återvinning och kan oftast användas många gånger utan att egenskaper och hållfasthet går förlorade. Genom att ständigt leta efter nya plastmaterial, tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartner, kan du säkra dina tillverkningskrav men ändå bidra till en mer resurssnål och effektiv produktion. 


​​​​​​​Verktyg för att minska miljöpåverkan vid formsprutning

Det är en hygienfaktor, men också en självklar inställning hos oss att använda de metoder som finns för att kunna erbjuda en sådan effektiv och resurssnål tillverkning som möjligt. Det handlar om att bli bättre och leverera ännu bättre. Att vara miljöcertifierad enligt ISO 14001 är ett exempel. Två andra är REACH och Kemikalieinspektionens riktlinjer som både vi och våra leverantörer alltid följer. Europaparlamentets förordning REACH syftar till att minska skadliga kemikalier i tillverkningsprocesser. Förordningen innebär att de kemiska ämnen som finns på marknaden samt nya ämnen ska registreras, bedömas och utvärderas samt godkännas. Förordningen slår fast, precis som den svenska tillsynsmyndigheten Kemikalieinspektionens arbete, att i all tillverkning så gäller substitutionsprincipen eller utbytesprincipen. Den innebär att ett mer skadligt ämne alltid ska bytas ut mot ett mindre skadligt ämne när detta är möjligt. 


Vi är certifierade enligt ISO-standarderna 9001:2015 och 14001:2015.